موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه عمران
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی درس پل سازی جناب آقای دکتر رامین حیدری پنجشنبه مورخ 1398/03/23 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/03/21-13:00:26