موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس ارزیابی کار و زمان جناب آقای دکتر انوری شنبه مورخ 1398/02/28 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/02/28-11:23:03