موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
  • بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس معماری معاصر جناب آقای مهندس ملک مرزبان یکشنبه مورخ 1398/02/22 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/02/21-21:06:39