موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی سرکار خانم دکتر بحتویی یکشنبه مورخ 1398/02/22از ساعت 16:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/02/21-16:24:52