موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس طراحی دست آزاد سرکار خانم دکتر بحتویی دوشنبه مورخ 1398/02/23 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

    1398/02/21-16:23:10