موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کامپیوتر
  • بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جناب آقای محمود آبادی شنبه مورخ 1398/02/21 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید

    1398/02/19-16:21:01