موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه روانشناسی
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی آمار استنباطی (گروه چهارشنبه 12:00 الی 14:00) جناب آقای دکتر سلمان پور جمعه مورخ 1398/02/20 از ساعت 9:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خوهد گردید.

    1398/02/19-16:12:12