موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع دنشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی متون حقوقی سرکار خانم دکتر منصوری زاده جمعه مورخ 1398/02/20 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

    1398/02/19-13:44:28