موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ساعات مشاوره مدیران گروه در نیمسال دوم 97-1396
  • ساعات مشاوره و مکان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 97-1396 جهت مشاوره به دانشجویان بر اساس جدول پیوست اعلام می گردد.

    1396/12/18-11:13:50