موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
فرمهای آموزشی
بازدید علمی
پیشنهاد عنوان پایان نامه گروه هنر
تعهد نواقص پرونده
حذف درس
درخواست برگزاری همزمان امتحانات
دریافت گواهی موقت
صورتجلسه ارائه و ارزیابی طرح نهایی کلیه رشته ها
طرح درس
فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی رشته معماری
فرم تایید مطالعات
فرم تغییر نمره
فرم معرفی ارائه پایان نامه ارتباط تصویری (فرم شماره 3)
فرم نمره پروژه نهایی کاردانی گرافیک
فرم همنیاز
فرم کرکسیون طرح نهایی معماری
گواهی ارائه مدارک
مفقود شدن کارت دانشجویی