برنامه زمانبندی آموزشی که شامل موارد انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و پایان کلاس ها و برنامه امتحانات است تقویم آموزشی نامیده می شود.

تقویم آموزشی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایید. عدم ارائه پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی در صورت موافقت شورای آموزشی موسسه خواهد بودد و عدم ارائه کارآموزی تا تاریخ معین شده سبب اعلام مردودی میگردد .

لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی هر نیم سال تحصیلی، بر روی هر تب کلیک نمایید.

 • تقویم کلی سال تحصیلی 96-95

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 95/6/20       لغایت      پنجشنبه 95/6/25
  آغاز ترم تحصیلی شنبه 95/6/27
  پایان ترم تحصیلی جمعه 95/10/17
  امتحانات نهایی یکشنبه 95/10/19      لغایت      سه شنبه 95/11/5
  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 95/11/9     لغایت      پنجشنبه 95/11/14
  آغاز ترم تحصیلی شنبه 95/11/16
  پایان کلاسها پیش از نوروز جمعه 95/12/27
  پایان ترم تحصیلی جمعه 96/3/19
  امتحانات نهایی یکشنبه96/3/21    لغایت   چهارشنبه  96/4/7
  تقویم آموزشی  تابستان سال تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 96/4/17    لغایت     جمعه 96/4/23
  آغاز ترم تحصیلی شنبه96/4/24    
  پایان ترم تحصیلی جمعه 96/6/3
  امتحانات نهایی شنبه 96/6/4      لغایت   پنجشنبه 96/6/9

 • تقویم تفصیلی نیم سال اول سال 96-95

  عنوانتاريخساعتوروديرشته و مقطع
  انتخاب واحد شنبه 95/6/20       لغايت   پنجشنبه 95/6/25
  شنبه 95/6/20 8:30 - 24 مهر و بهمن 92 و ماقبل از آن کارشناسي پيوسته عمران، کارشناسي پيوسته صنايع، کارشناسي پيوسته معماري
  10 - 24 مهر و بهمن 93
  11:30 - 24 مهر و بهمن 94
  یکشنبه 95/6/21 8:30 - 24 مهر 93 و ماقبل از آن کارشناسي ناپيوسته معماري،کارشناسي ناپيوسته عمران، کارشناسي ناپيوسته حسابداري،کارداني حسابداري
  10 - 24 بهمن 93
  11:30 - 24 مهر94
  13 - 24 بهمن94
  سه شنبه 95/6/23 8:30 - 24 مهر 93 و ماقبل از آن کارشناسي ناپيوسته ارتباط تصويري،کارشناسي ناپيوسته کامپيوتر(سخت افزار،نرم افزار)، کارشناسي ناپيوسته شهرسازي،کارشناسي ناپيوسته نقشه برداري،کارداني نقشه برداري،کارشناسي ناپيوسته برق
  10 - 24 بهمن 93
  11:30 - 24 مهر94
  13 - 24 بهمن94
  چهارشنبه 95/6/24 8:30 - 24 مهر 93 و ماقبل از آن کارداني ساختمان،کارداني نقشه کشي،کارداني و کارشناسي ناپيوسته دوخت،کارشناسي ناپيوسته پوشاک،کارداني معماري
  10 - 24 بهمن 93
  11:30 - 24 مهر94
  13 - 24 بهمن94
  پنجشنبه 95/6/25 8:30 - 24 مهر و بهمن 92 و ماقبل از آن کارشناسي پيوسته نقاشي،کارشناسي پيوسته گرافيک،کارشناسي پيوسته شهرسازي،کارشناسي پيوسته مديريت،کارشناسي پيوسته حسابداري، کارشناسی پیوسته کامپیوتر
  10 - 24 مهر و بهمن 93
  11:30 - 24 مهر و بهمن 94
  8:30 - 24 مهر 93 و ماقبل از آن کارداني گرافيک،کارداني نقاشي،کارداني کامپيوتر،کارشناسي ناپيوسته مرمت،ارشد معماري،ارشد کامپيوتر،ارشد عمران،ارشد دوخت،ارشد برنامه ريزي شهري
  10 - 24 بهمن 93
  11:30 - 24 مهر94
  13 - 24 بهمن94
  آغاز ترم تحصيلي شنبه 95/6/27 _   کليه رشته ها کليه مقاطع
  حذف و اضافه شنبه 95/7/3       لغايت     چهارشنبه 95/7/7
  شنبه  95/7/3 8:30 - 24 ورودی های 92 و ماقبل آن
  یکشنبه  95/7/4 8:30 - 24 کارشناسی پوسته و کاردانی ورودی 93
  دوشنبه  95/7/5 8:30 - 24 کارشناسی ناپوسته ورودی 93
   سه شنبه  95/7/6 8:30 - 24 کارشناسی پوسته و کاردانی ورودی 94
  چهارشنبه  95/7/7 8:30 - 24 کارشناسی ناپوسته ورود 94 و کارشناسی ارشد کیله  ورودی ها
  امتحانات ميان ترم 95/8/22 لغایت 95/8/27 _   کليه رشته ها کليه مقاطع
  حذف نهايي 95/9/27 لغایت 95/10/2 _   کليه رشته ها کليه مقاطع
  ارزشيابي اساتيد 95/9/27 لغایت 95/10/16 _   کليه رشته ها کليه مقاطع
  پايان ترم تحصيلي جمعه 95/10/17 _   کليه رشته ها کليه مقاطع
   امتحانات نهايي یکشنبه 95/10/19      لغایت   سه شنبه
  آخرين مهلت تحويل پروژه پنجشنبه 95/11/14 عدم تحويل پروژه تا تاريخ مقرر، در صورت موافقت شوراي آموزشي منجر به تمديد و پرداخت شهريه مي‏گردد.
  آخرين مهلت تحويل  کارآموزي شنبه 96/2/2 عدم تحويل کارآموزي تا تاريخ مقرر، منجر به اعلام مردودي مي‏گردد.

 • تقویم تفصیلی نیمسال دوم سال 96-95

  عنوانتاریخساعتورودیرشته و مقطع
  انتخاب واحد شنبه 95/11/9       لغایت   پنجشنبه 95/11/14
  شنبه 95/11/9 8:30 - 24 مهر و بهمن 92 و ماقبل از آن کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی پیوسته معماری
  10 - 24 مهر و بهمن 93
  11:30 - 24 مهر و بهمن 94
  13 - 24 مهر 95
  یکشنبه 95/11/10 8:30 - 24 بهمن 93 و ماقبل از آن کارشناسی ناپیوسته معماری،کارشناسی ناپیوسته عمران، کارشناسی ناپیوسته حسابداری،کاردانی حسابداری
  10 - 24 مهر94
  11:30 - 24 بهمن 94
  13 - 24 مهر95
  دوشنبه 95/11/11 8:30 - 24 بهمن 93 و ماقبل از آن کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری،کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر(سخت افزار،نرم افزار)، کارشناسی ناپیوسته شهرسازی،کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری،کاردانی نقشه برداری،کارشناسی ناپیوسته برق
  10 - 24 مهر94
  11:30 - 24 بهمن 94
  13 - 24 مهر95
  سه شنبه 95/11/12 8:30 - 24 بهمن 93 و ماقبل از آن کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه کشی،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دوخت،کارشناسی ناپیوسته پوشاک،کاردانی معماری
  10 - 24 مهر94
  11:30 - 24 بهمن 94
  13 - 24 مهر95
  چهارشنبه95/11/13 8:30 - 24 مهر و بهمن 92 و ماقبل از آن کارشناسی پیوسته نقاشی،کارشناسی پیوسته گرافیک،کارشناسی پیوسته شهرسازی،کارشناسی پیوسته مدیریت،کارشناسی پیوسته حسابداری
  10 - 24 مهر و بهمن 93
  11:30 - 24 مهر و بهمن 94
  13 - 24 مهر95
  8:30 - 24 بهمن 93 و ماقبل از آن کاردانی گرافیک،کاردانی نقاشی،کاردانی کامپیوتر،کارشناسی ناپیوسته مرمت،ارشد معماری،ارشد کامپیوتر،ارشد عمران،ارشد دوخت،ارشد برنامه ریزی شهری
  10 - 24 مهر94
  11:30 - 24 بهمن 94
  13 - 24 مهر95
  آغاز ترم تحصیلی شنبه 95/11/16 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  حذف و اضافه شنبه 95/7/3       لغایت     چهارشنبه 95/7/7
  شنبه 95/11/23 8:30 - 24 ورودی های 93 و ماقبل
  یکشنبه 95/11/24 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 94
  دوشنبه 95/11/25 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 94
   سه شنبه 95/11/26 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 95
   چهارشنبه 95/11/27 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 95 و ارشد کلیه رشته‏ها
  امتحانات میان ترم 96/1/26لغایت96/2/8 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  حذف نهایی 96/3/6 لغایت96/3/11 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  ارزشیابی اساتید 96/3/6 لغایت96/3/18 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  پایان ترم تحصیلی جمعه 96/3/19 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
   امتحانات نهایی یکشنبه 96/3/21    لغایت    چهارشنبه 96/4/7
  آخرین مهلت تحویل پروژه شنبه 96/5/21 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.
  آخرین مهلت تحویل  کارآموزی یکشنبه 96/5/1 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.

لطفا جهت مشاهده جدول شهریه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.!

جدول شهریه  

برنامه زمانبندی مالی که شامل موارد: پرداخت شهریه آموزشی علی الحساب ابتدای هر ترم تحصیلی ، تسویه حساب قبل از امتحانات پایان ترم و پرداخت شهریه فرهنگی می باشد تقویم مالی نامیده می شود.

تقویم مالی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم آموزشی بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایند. عدم ارائه کارآموزی و پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی و موجب پرداخت شهریه مطابق با آئین نامه مالی موسسات آموزش عالی غیر دولتی  غیر انتفاعی خواهد بود.

لطفا جهت مشاهده تقویم مالی سال تحصیلی 96-95 ، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

 • تقویم مالی نیمسال اول تحصیلی  96-95

  تقویم مالی نیمسال اول تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 20/6/95 لغایت پنجشنبه 25/6/95
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقاطع:

  کاردانی و کارشناسی

  6،500،000 ریال

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقطع

  کارشناسی ارشد

  10،000،000 ریال

  شهریه امور فرهنگی

  کلیه مقاطع

  350،000 ریال
  امتحانات پایان ترم یکشنبه 19/10/95لغایت سه شنبه 5/11/95
  مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 • تقویم مالی نیمسال دوم تحصیلی 96-95

  تقویم مالی نیمسال دوم تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 9/11/95 لغایت پنجشنبه 14/11/95
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقاطع:

  کاردانی و کارشناسی

  6،500،000 ریال

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقطع

  کارشناسی ارشد

  10،000،000 ریال

  شهریه امور فرهنگی

  کلیه مقاطع

  350،000 ریال
  امتحانات پایان ترم یکشنبه21/3/96 لغایت   چهارشنبه  7/4/96
  مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 • تقویم مالی تابستان سال تحصیلی 96-95

  تقویم مالی  تابستان سال تحصیلی  96-95
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد شنبه 17/4/96 لغایت جمعه 23/4/96
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  کلیه مقاطع تحصیلی

  2،500،000 ریال
  امتحانات نهایی شنبه 4/6/96 لغایت پنجشنبه 9/6/96
  مهلت تسویه حساب 15روز قبل از شروع امتحانات پایان ترم

دانستنیهای پرداخت شهریه

 • مانده شهریه را میتوانید پس از حذف و اضافه و مشخص شدن میزان بدهکاری پرداخت نمائید.
 •  پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی می باشد لذا پس از اخذ "رمز دوم" ازطریق دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب، "راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه" را از منوی مالی و اداری در سایت http://www.apadana.ac.ir دانلود و مطالعه فرمائید.

نکته انتخاب: گزینه "امورآموزشی (علی الحساب شهریه ثابت ومتغیر)" جهت پرداخت شهریه آموزشی وگزینه "امورفرهنگی" جهت پرداخت شهریه فرهنگی الزامی است و هرگونه پرداخت وجه به غیر از روش مذکور غیرقابل بازگشت می باشد.

 •  درصورت تصمیم به انصراف، مرخصی و مهمانی، قبل از هرگونه اقدام "آئین نامه های مالی" مرتبط را در سایتhttp://www.apadana.ac.ir در "منویمالی و اداری"مطالعه فرمائید.
 • دانشجویان متقاضی دریافت وام صندوق رفاه میبایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی بر روی گزینه "صندوق رفاه" از منوی "مالی و اداری" در سایت http://www.apadana.ac.ir کلیک کرده، و پس از کسب اطلاعات لازم به سرکارخانم پورتویسرکانی (دفتر ریاست) مراجعه نمایند.
 •  دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می بایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی ضمن مراجعه به واحد امور مالی سرکارخانم قادری، شهریه امورفرهنگی خود را بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.
 •   دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتوانند پس ازپرداخت شهریه ،پرینت تراز مالی تایید شده توسط امورمالی را به اداره مربوطه جهت دریافت شهریه خود ارائه نمایند

 

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت جنوبی، کوچه 23

07136300853

دسترسی های سریع