موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اعضاء هیئت علمی
سیداحمد جنابعلی جهرمی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمدحسین شریعت
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمدمحسن مشکسار
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
ارسلان قهرمانی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
حسن حق شناس
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمد جعفر بهره دار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
فرهنگ محمدی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمد پایدار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : معماری (طراحی شهری)
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
علی انوری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت تولیدوعملیات
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
کیمیا بازرگان
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
اردلان فیلی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
امین محمودزاده
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مرمت
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
سلما حائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
محسن نطنج
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
عباس ثابت
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
امید یزدانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
هاله همایونی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
ابراهیم راستگو
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقشه برداری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
روزبه منصوری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمد بنان
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمد زائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
آرش باستانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمودرضا گلشن
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
آیدا پورتویسرکانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : اقتصاد
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
احسان رعیتی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد