موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد پایدار
محمد پایدار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری