موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
سراج الدین کاتبی
سراج الدین کاتبی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری