موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمدجوادچیزفهم
محمدجوادچیزفهم
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : زبان وادبیات فارسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد