موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد جعفر بهره دار
محمد جعفر بهره دار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری