معرفی اعضا - معاونت مالی
زهرا مبارکی
تلفن داخلی: 112-36987-071
پست الکترونیک:
رامین ابراهیمی
تلفن داخلی: 112-36987-071
پست الکترونیک: