معرفی اعضا - معاونت آموزشی
سید احمد جنابعلی جهرمی
تلفن داخلی: 114-36987-071
پست الکترونیک:
اردلان فیلی
تلفن داخلی: 114-36987-071
پست الکترونیک:
امیر شفیعی سروستانی
تلفن داخلی: 116-36987-071
پست الکترونیک:
هادی نیکونام نظامی
تلفن داخلی: 201-36987-071
پست الکترونیک:
یاسمن السادات جنابعلی جهرمی
تلفن داخلی: 103-36987-071
پست الکترونیک:
نیلوفر افراسیابی
تلفن داخلی: 102-36987-071
پست الکترونیک:
سمانه بلاغی اینانلو
تلفن داخلی: 123-36987-071
پست الکترونیک:
سمیرا پانی
تلفن داخلی: 104-36987-071
پست الکترونیک:
سیده زینب موسوی
تلفن داخلی: 107-36987-071
پست الکترونیک:
مژگان چناری
تلفن داخلی: 204-36987-071
پست الکترونیک:
روشنک جعفری زاده
تلفن داخلی: 108-36987-071
پست الکترونیک: